Wednesday, February 10, 2010

Ang Pag-aalaga ng Aso

Ayon kay Abu Hurayrah (RA), sinabi ng Sugo ni Allah (SAS) na: Ang sinumang nag-aalaga ng aso, maliban sa asong ginagamit sa pagbabantay ng mga alagang hayop o sa pangangaso o sa pagbabantay ng pataniman, ay nababawasan araw-araw ang kanyang gantimpala ng kasinlaki ng qeerat. ( ang qeerat ay kasinlaki ng bundok. Kaya ang nag-aalaga ng aso ay nawawalan ng kasinlaki ng bundok na gantimpala araw-araw).

Ayon kay Abu Hurayrah (RA), sinabi ng Sugo ni Allah (SAS) na: Kapag dinilaan ng aso ang lalagyan (ng inumin at pagkain) ng sinuman sa inyo, hugasan ninyo ito nang pitong ulit at pagkatapos ay kuskusin ng lupa bilang ikawalong (paglilinis dito).*

Ang mga Aral

1. Ang pag-aalaga ng aso ay ipinagbabawal kung hindi rin lamang gagamitin sa pangangaso o pagbabantay ng mga alagang hayop o ng pataniman.
2. Ang mga aso ay dapat layuan at iwasan ang pag-aalaga ng mga ito.
3. Ang dinilaan ng aso ay lubhang marumi anupa’t kung ang dinilaan ay lalagyan ng pagkain o inumin, kailangang ito ay pitong ulit na hugasan at pagkatapos ay kuskusin ng lupa.

No comments:

Post a Comment